تکنولوژی LOM –Laminated Object Manufacturing

در اين روش با برش مقاطع قطعه روی کاغذ مخصوص و چسباندن آن ها روی یکدیگر نمونه قطعه ساخته می شود . مواد اولیه به صورت رول کاغذ می باشدو بعد از برش کاغذ با لیزر یا تیغ ( در مدل های قدیمی تر ) کاغذ اضافی باقی مانده روی یک رول دیگر پیچیده می شود که ضایعات محسوب می شود . حرکت پرتو لیزر در صفحه XY با جابجای یک انعکاس دهنده لیزر صورت میگیرد .
برش کاعذ با لیزر همراه با ایجاد دود و شعله ای کوچک در ناحیه برش می باشد لذا محفظه دستگاه باید بسته بوده و برای خارج کردن دود از محفظه باید از یک سیستم تهویه استفاده شود .کاغذ بکار رفته در این تکنولوژی کاغذی با پوشش خاص می باشد که با حرکت کردن یک رول گرم روی لایه بریده شده ( مانند اتو ) موجب اتصال کاغذ بریده شده به لایه زیرین می گردد .